trat

Website สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้  และองค์ความรู้ 
ธนาคารความรู้ กศน.  และเครือข่าย 

 สถานีวิทยุศึกษา
สพฐ.เขต1 สระแก้ว


Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in C:\AppServ\www\trat\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:I AM READY กับค่านิยม กศน.

ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู กศน. ตราด ได้รับรางวัล "ครูดีศรีตราด" 
อบรมครอบครัวอบอุ่น    
การประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 
นฤบล  แข็งขันธุ์  : การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
จีราภรณ์  พรมสวัสดิ์ :  รายงานผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านหนองใหญ่  หมู่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 
นพดล  สุวรรณภักดิ์ :  การดำเนินงานการจัดการศึกษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการบ้านปลา กรณีศึกษา : กรณีศึกษา  หมู่ 8  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
ภาวิณี  วรประดิษฐ :  รายงานการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาความอบอุ่นและความเข้มแข็งของครอบครัวของประชาชนบ้านบางปรือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
สุธี วรประดิษฐ :  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นฐาน  กรณีศึกษา :  บ้านหินดาษ  ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
.  

    กระบวนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและความเข้มแข็งของครอบครัว
(เต็มรูปแบบ)
 

                           111222

           

..........ขอมอบเพลงนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค..........ขอมอบเพลงนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค..........ขอมอบเพลงนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค..........


  

สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด
เป็นหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มีหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศับ

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประขาขนจังหวัดตราด

ให้ทัดเทียมหรือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

  โครงการ  เสริมสร้างครอบครัวมีสุข  ในความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน  กศน.  จังหวัดตราด  กับ โรงเรียนคีรีเวสรัตนูปถัมถ์ วันที่  29- 30  มกราคม  2552  ณ โกลเด้น  คลิฟ  บีช  รีสอร์ท  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ดูภาพ   

 

    การประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัย 12-14 มกราคม 2552 ดูภาพ


      


  

  

    

  
 

 

บริการ Upload ข้อมูลและรูปภาพGoogle

รวมสาระเรื่องราว
เพื่อการเรียนรู้และ
การพัฒนางานวิจัย
ทันข่าวทุกเหตุการณ์ 
พร้อมรับสาระบันเทิง
จาก TV @ RADIO
@ NEWSPAPER
ONLINE ทุกวัน

TV ONLINE  
  

RADIO ONLINE

NEWSPAPER ONLINEกรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บครูเทศบาล
ชุมชนคนรักถิ่น
ข่าวการเปิดสอบบรรจุ
สำนักงาน กพ.


งานสารสนเทศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร 0 3951 8091 โทรสาร 0 3951 8092
http://trat.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web โดย สุธี วรประดิษฐ
Update ข้อมูลโดย สุธี วรประดิษฐ เมื่อ