25 ต.ค. 2564   แก้ไขมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 21)  กศ.อัธยาศัย      รับ
25 ต.ค. 2564   มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 21)  กศ.อัธยาศัย      รับ
25 ต.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ต.ค. 2564   (เกาะกูด)ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ต.ค. 2564   ขอเชิญประชุมออนไลน์สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   ถวายรายงานโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทะรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2564   รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ต.ค. 2564   (แหลมงอบ/เกาะกูด) การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ต.ค. 2564   (แหลมงอบ) การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลผลิต 4 (ค่าเช่าบ้าน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 ต.ค. 2564   กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 ต.ค. 2564   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ต.ค. 2564   (เกาะกูด/บ่อไร่/เมือง) ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ต.ค. 2564   รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   การเผยแพร่และนำ “มาตรฐาน กศน. ตำบล ปี 2565” ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "นักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1" ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2564   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2564   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2564   การสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั  กศ.อัธยาศัย      รับ
20 ต.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลผลิต 5 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลผลิต 5 งบบริหารและสาธารณูปโภค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลผลิต 4 งบบริหารและสาธารณูปโภค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   (แหลมงอบ) ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2564   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
19 ต.ค. 2564   แจ้งให้ตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อันดี  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 ต.ค. 2564   (แหลมงอบ)การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2564   การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 ต.ค. 2564   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ต.ค. 2564   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
14 ต.ค. 2564   (บ่อไร่) การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ระดับสถานศึกษา  กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ต.ค. 2564   หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ  กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ต.ค. 2564   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 14/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน  กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ต.ค. 2564   (เกาะกูด) หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
14 ต.ค. 2564   แจ้งกำหนดวันตรวจสลับไขว้ข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 ต.ค. 2564   (เมือง/บ่อไร่/เกาะช้าง) มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ต.ค. 2564   เผยแพร่โครงการศึกษา "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 (9/2564)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   (เกาะกูด)ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   (คลองใหญ่/เกาะช้าง) ส่งวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการวิเ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   แจ้งหนังสือเวียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษีของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2564   ส่งหนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์"  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   (เขาสมิง) การทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   (แหลมงอบ) การทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   (บ่อไร่) การทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   (เมือง) การทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   (เกาะช้าง)การทดลองเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ต.ค. 2564   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ล  กศ.อัธยาศัย      รับ
12 ต.ค. 2564   มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงา  กศ.อัธยาศัย      รับ
11 ต.ค. 2564   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ต.ค. 2564   การดำเนินการไกล่เกลี่ยและเจรจาข้อพิพาทกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
08 ต.ค. 2564   รายงานผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปี พ.ศ.2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ต.ค. 2564   รายงานผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปี พ.ศ.2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ต.ค. 2564   (เมือง)การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนผ่านระบบบออนไลน์  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ต.ค. 2564   (บ่อไร่)การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  กศ.อัธยาศัย      รับ
07 ต.ค. 2564   (เมือง/คลองใหญ่/บ่อไร่/แหลมงอบ/เขาสมิง) มอบหนังสือ เทศกาล ประเพณี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ต.ค. 2564   ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คราวที่  กศ.อัธยาศัย      รับ
06 ต.ค. 2564   โครงสร้างรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ต.ค. 2564   ข่าวประชาสัมพันธ์ สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2564   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2564   การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับนักศึกษา กศน.  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 ต.ค. 2564   การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กฯ เพื่อเป็นแนวทางในกา  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 ต.ค. 2564   โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส  กศ.อัธยาศัย      รับ