04 ส.ค. 2564   เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
04 ส.ค. 2564   ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-  กศ.อัธยาศัย      รับ
04 ส.ค. 2564   จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
04 ส.ค. 2564   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดควิด-19)(ศบค.)  กศ.อัธยาศัย      รับ
04 ส.ค. 2564   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานกรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ลง  กศ.อัธยาศัย      รับ
04 ส.ค. 2564   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไตรมาส 4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
03 ส.ค. 2564   สำรวจความพร้อมใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 ส.ค. 2564   มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัด สำนักง  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 ส.ค. 2564   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นกรรมการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2564   การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึก  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
02 ส.ค. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประตจำปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไตรมาส 4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
02 ส.ค. 2564   สำรวจความพร้อมใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 ก.ค. 2564   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)  กศ.อัธยาศัย      รับ
30 ก.ค. 2564   ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 ก.ค. 2564   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ค. 2564   มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 17)  กศ.อัธยาศัย      รับ
27 ก.ค. 2564   การส่งเสริมการศึกษาต่อนอกระบบควบคู่การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนค  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2564   การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 -3)  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2564   ขอส่งสรุปผลการนิเทศการศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2564   รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้ารับกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2564   (บ่อไร่)(คลองใหญ่)การพัฒนาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด .  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2564   ขอส่งคู่มือและแผ่นประชาสัมพันธ์ (สติ๊กเกอร์) สำหรับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2564   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นประเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2564   (เมือง)(บ่อไร่)(คลองใหญ่)(แหลมงอบ)การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลัดสูตรการศึกษาต  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 (กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดั  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 (ค่า Internet)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 4 (ค่าสาธารณูปโภค)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 (ดำเนินงาน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   (เขาสมิง)(แหลมงอบ)การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 4 (ค่าเช่าสำนักงาน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน (พัฒนาผู้เรียน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 ก.ค. 2564   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2564   ส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2564   ขอเชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ N-NET กศน. ม.ปลาย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 ก.ค. 2564   ผลการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตําบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2564   แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีก  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 ก.ค. 2564   ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2564   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ค. 2564   มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 16)  กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ก.ค. 2564   โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แ  กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ก.ค. 2564   การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด  กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ก.ค. 2564   ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2564   ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2564   ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 จ้างเหมาบริหาร  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2564  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ก.ค. 2564   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่2)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ก.ค. 2564   ส่งบันทึกช่วยจำการประชุมผู้บริหาร Online ครั้งที่ 5  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2564   แจ้งแนวทางการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ก.ค. 2564   แจ้งแนวทางการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
13 ก.ค. 2564   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564"  กศ.อัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2564   รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2564   โครงการอบรมอาสายุวกาชาด Online  กศ.อัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  กศ.อัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2564   สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2564   ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2564   การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัดสำนักงา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2564   การจบการศึกษาของนักศึกษาที่อายุไม่ครบตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ก.ค. 2564   การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนระดับสถานศึกษาในการส่งเสริมธรรมภิบา  กศ.อัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2564   เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2564 (1 ครู 1 โครงงาน/นว  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ก.ค. 2564   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26)  กศ.อัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2564   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ก.ค. 2564   (เมือง)(เขาสมิง)(เกาะช้าง)การเข้าร่วมการทำกิจกรรมกลุ่ม "หลัดสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้  กศ.อัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2564   (เมือง)(เขาสมิง)(เกาะช้าง)ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศ.อัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2564   (เขาสมิง)(เกาะช้าง)(เกาะกูด)(คลองใหญ่)แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการนิเทศการศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2564   การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.ค. 2564   เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.ค. 2564   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มแผนงานฯ      รับ