04 ธ.ค. 2565   ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสใแก่ประชาชน พ.ศ.2  กศ.อัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2565   (เขาสมิง)โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อที่ พอ.สว. ประจำปี  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
02 ธ.ค. 2565   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กศ.อัธยาศัย      รับ
02 ธ.ค. 2565   การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   (เกาะกูด)ส่งตัวพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   (เกาะกูด)มอบหมายให้จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2565   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส4/2565)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
02 ธ.ค. 2565   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565    (เขาสมิง)การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565    (เมืองตราด)ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565   รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2565   การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาเลือกเสรี  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2565   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย เทอม 1/2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565   สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2565   การจัดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2565   การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566  กศ.อัธยาศัย      รับ
30 พ.ย. 2565   ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2565   ข้อเสนอแนะหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
28 พ.ย. 2565   การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
26 พ.ย. 2565   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
26 พ.ย. 2565   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
26 พ.ย. 2565   เลื่อนการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ถิ่นระดับจังหวัด รุ่นที่ 2  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
26 พ.ย. 2565   โครงการสานสัมพันธ์ กศน.เกมส์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับภาคตะวันออก)  กศ.อัธยาศัย      รับ
26 พ.ย. 2565   แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ย. 2565   (เมืองตราด/เขาสมิง) แจ้งส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผลิตสารคดีสั้นโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ  กศ.อัธยาศัย      รับ
25 พ.ย. 2565   (เขาสมิง)ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมผลิตสารคดีสั้นโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ  กศ.อัธยาศัย      รับ
25 พ.ย. 2565   (เมืองตราด)ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมผลิตสารคดีสั้นโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ ควา  กศ.อัธยาศัย      รับ
24 พ.ย. 2565   ยกเลิกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 พ.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุเหตุทางถนน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 พ.ย. 2565   (เมือง)การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 พ.ย. 2565   ขอเชิญเข้าร่วมหารือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 พ.ย. 2565   (เมืองตราด/แหลมงอบ)แจ้งตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ย. 2565   แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และรูปแบบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรของหน่วยงานราชการ สมาคม หรือองค์กรต่างๆที่ประสงค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์ระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์)  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 พ.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 4 ต่าจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 พ.ย. 2565   ขอส่งข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา "พาน้องกล  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 พ.ย. 2565   การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 พ.ย. 2565   ขอมอบเกียรติบัตร  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
22 พ.ย. 2565   การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2565   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2565   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2566/2567  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2565   แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2565   (แหลมงอบ)การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2565   (บ่อไร่)การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2565   (เขาสมิง)(แหลมงอบ)(คลองใหญ๋)(เกาะช้าง)(เกาะกูด)แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เก  กศ.อัธยาศัย      รับ
21 พ.ย. 2565   (เขาสมิง)ขอขอบคุณ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 พ.ย. 2565   (แหลมงอบ)ขอขอบคุณ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 พ.ย. 2565   ขอแจ้งเลื่อนวันออกบูทและจัดนิทรรศการงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256 ผลผลิต 5 ค่าหนังสือพิมพ์  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
17 พ.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 202  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2565   (แหลมงอบ)(เขาสมิง)จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตืั้ 4 รายการค่าเช่าสำนักงานและที่ดิน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
17 พ.ย. 2565   การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
17 พ.ย. 2565   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 9/2565)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2565   การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2565   การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
16 พ.ย. 2565   แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2565   ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
15 พ.ย. 2565   ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
15 พ.ย. 2565   ทบทวนแนวปฏิบัติในการคจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 พ.ย. 2565   (เกาะกูด)(เกาะช้าง)การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2565   ขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวดTIKTOK สื้อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไ  กศ.อัธยาศัย      รับ
15 พ.ย. 2565   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระ  กศ.อัธยาศัย      รับ
14 พ.ย. 2565   (บ่อไร่/เขาสมิง)แต่งตั้งข้าราชการตรวจสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2565   (เขาสมิง)ขอขอบคุณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ