17 พ.ค. 2565   การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
17 พ.ค. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2565   (เกาะช้าง) ส่งตัวพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2565   รายงานผลการจัดทำเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างการรับรู้ของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร  กศ.อัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2565   การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด  กศ.อัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2565   การดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน  กศ.อัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2565   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   (บ่อไร่) เห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2565 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไตรมาส 3  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   (เมือง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2565 งบรายจ่ายอื่น (Co-Learning Space) ไตรมาส 3  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 พ.ค. 2565   (เมือง) ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2565   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจง แนวทางการขับเค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
11 พ.ค. 2565   (เมือง) เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
11 พ.ค. 2565   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
11 พ.ค. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 2565   (เมือง/บ่อไร่) ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตรายการถ่ายทอดสดออนไลน์ เพื่องานด้าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 2565   การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  กศ.อัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2565   รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 พ.ค. 2565   ปรับปรุงแผนการลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามนโยบายเพื  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 พ.ค. 2565   (เมือง/แหลมงอบ/บ่อไร่/คลองใหญ่) ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหล  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 พ.ค. 2565   (แหลมงอบ) ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออก  กศ.อัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2565   (ตราด) เห็นชอบแผนการซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 พ.ค. 2565   การกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   การเปิดช่องทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 พ.ค. 2565   (เกาะช้าง) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งยรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัคร กศน.  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 พ.ค. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 พ.ค. 2565   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.T.C.) วิสามัญ  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 พ.ค. 2565   การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พศ.2565  กศ.อัธยาศัย      รับ
05 พ.ค. 2565   แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   แผนการลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
05 พ.ค. 2565   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   ส่งรายงานการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร กศน."หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาว  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 พ.ค. 2565   (เกาะช้าง) ส่งเกียรติบัตร  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2565   มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2565   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งศูนย์  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2565   แจ้งประกาศการประเมินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2565   แจ้งประกาศการประเมินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กศ.อัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2565   ขอเชิญร่วมโครงการการยกระดับ กศน.ตำบล สู่ กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม เพื่อรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
29 เม.ย. 2565   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนัก  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 เม.ย. 2565   (เมือง/บ่อไร่) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานแพทย์เ  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 เม.ย. 2565   (คลองใหญ่) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ป  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 เม.ย. 2565   การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบินของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2565   การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2565   ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 เม.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
28 เม.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
28 เม.ย. 2565   (แหลมงอบ) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลผลิตที่ 4 รายการค่าเช่าสำนักงานและที่ดิน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
28 เม.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
28 เม.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลผลิตที่ 5 ค่าใช้จ่ายการบริหารงานปฏิบัติงานและสาธารณูปโภค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
27 เม.ย. 2565   (คลองใหญ่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. Module 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2565   ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ 37 ปี วิถีนักปกครอง  กศ.อัธยาศัย      รับ
27 เม.ย. 2565   นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2565   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลผลิตที่ 5 จ้างเหมาบริการ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
27 เม.ย. 2565   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2565   (เมือง/บ่อไร่) แจ้งส่งคำสั่งคณะทำงานโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด กิจกรรมการประกวดชุมชนจิต  กศ.อัธยาศัย      รับ
26 เม.ย. 2565   ระบบรายงานผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศ.อัธยาศัย      รับ
26 เม.ย. 2565   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  กศ.อัธยาศัย      รับ