31 มี.ค. 2566   รายงานข้อมูลจำนวนผู้เรียน และจำนวนแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิช  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   (เกาะกูด)จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 รายการค่าเช่าบ้านข้าราชการ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   (เขาสมิง)(เมือง)จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในร  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 5 ค่าหนังสือพิมพ์ สำหรับ กศน.ตำบล  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 5 จ้างเหมาบริการ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 5 ค่าจัดกิจกรรม สำหรับ กศน.ตำบล  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   แจ้งแนวปฏิบัติการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 มี.ค. 2566   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ผลผลิตที่ 4 ดำเนินงาน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ค่าบริหารหน่วยงานปฏิบัติงานและค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 มี.ค. 2566   (เมือง)ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษณ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2566   (เมือง)ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2566   (เขาสมิง)การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2566   (เขาสมิง)ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกรศึกษาวิทยานิพนธ์  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2566   (เมือง)(คลองใหญ่)(แหลมงอบ)ขอเชิญเป็นวิทยากร  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2566   รายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2566   (แหลมงอบ)ขอเชิญเป็นวิยากร  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2566   (เมือง)(คลองใหญ่)ขอเชิญเป็นวิยากร  กศ.อัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2566   การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2566   ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล Naklang NFE Happy Run : "ก้าวเพื่อสร้าง" ครั้งที่ 1 ประ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2566   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 3/2566)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มี.ค. 2566   การจัดเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก  กศ.อัธยาศัย      รับ
28 มี.ค. 2566   แนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา 2566  กศ.อัธยาศัย      รับ
27 มี.ค. 2566   การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูที่ยื่นคำขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(Digital Per  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มี.ค. 2566   โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 5  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มี.ค. 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564  กศ.อัธยาศัย      รับ
27 มี.ค. 2566   การอบรมพัฒนาทักษะผู้ปกิบัติงานห้องสมุดประชาชน  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2566   การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทนราษฎร  กศ.อัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2566   (เกาะกูด)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการในการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดยุคใหม่  กศ.อัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2566   การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2566   (แหลมงอบ)ขอเชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2566   ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2566   มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2566   (เมือง)(้ขาสมิง)(แหลมงอบ)ขอรับการสนับสนุนปราชญ์เพื่อความมั่นคง ฯ  กศ.อัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2566   ประชาสัมพันธ์รับสมัครการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 2566   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 2566   ขอให้พิจารณากำหนดหน่วยงานตาม "ร่างพระราชบัญญัติส่งดเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...." ที่รัฐสภาเห็นชอบ  กศ.อัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2566   แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
20 มี.ค. 2566   ขอแจ้งเลื่อนการอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภา  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
20 มี.ค. 2566   การประชุมทางวิชาการระดับชาติของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2566   (แหลมงอบ)ขอเชิญร่วมงานและรับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2566   (เกาะช้าง)ขอเชิญร่วมงานและรับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2566   แจ้งกำหนดการ "วันตราดรำลึก" ครบรอบ 117 ปี ประขำปี พ.ศ.2566  กศ.อัธยาศัย      รับ
15 มี.ค. 2566   (เขาสมิง)ขอเชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มี.ค. 2566   การจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ 117 ปี ประจำปี พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มี.ค. 2566   (เมือง)ขอเชิญรับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 มี.ค. 2566   ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศฯ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 มี.ค. 2566   แจ้งกำหนดวันตรวจไขว้ข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 มี.ค. 2566   การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต)  กศ.อัธยาศัย      รับ
15 มี.ค. 2566   แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มี.ค. 2566   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มี.ค. 2566   (คลองใหญ่)ขอเชิญเข้ารับวุฒิบัตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน.รุ้นที่ 1  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มี.ค. 2566   (เขาสมิง)ขอเชิญครูเข้ารับการอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้"สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 มี.ค. 2566   ขอเชิญครูเข้ารับการอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้"สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอาย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
15 มี.ค. 2566   มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2566 มติที่ 119/2566  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 มี.ค. 2566   ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   (เกาะช้าง)ขอเชิญเข้ารับกสนอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ดศน. รุ่นที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2566   แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน "โครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน"  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
10 มี.ค. 2566   (บ่อไร่)ประชุมหารือเตรียมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 2566   (บ่อไร่)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 117 ปี ประจำปี พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 2566   (แหลมงอบ)ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง กับพระร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 2566   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 2/2566)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 2566   ผลการพิจารณาการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ประจำปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
09 มี.ค. 2566   รายงานสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ