02 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
01 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
30 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานผลสำรวจกายจิตสมองอำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานผลการสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานการสำรวจความพร้อมการจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
25 พ.ย. 2565    ขอส่งข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
24 พ.ย. 2565     รายงานการจัดกิจกรรม KicK off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
24 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
23 พ.ย. 2565    กิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
23 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี กศน.๒๕๖๖  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี่ กศน.2566  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี่ กศน.2566  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 พ.ย. 2565    ไดอารี่ กศน.อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 พ.ย. 2565    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 พ.ย. 2565    รายงานขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม KicK off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
15 พ.ย. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
15 พ.ย. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
11 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
11 พ.ย. 2565    ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสดว  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
11 พ.ย. 2565    การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 35  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 พ.ย. 2565    การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 พ.ย. 2565    รายงานค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 พ.ย. 2565    การเข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 พ.ย. 2565    การเสนอขอพระราทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรต  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
11 พ.ย. 2565    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
09 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
09 พ.ย. 2565    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกีย  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
08 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 พ.ย. 2565    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 34  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนตุลาคม 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 ต.ค. 2565    รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
28 ต.ค. 2565    ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 ต.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 33  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 ต.ค. 2565    ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
26 ต.ค. 2565    ขอปรับเปลี่ยนค่าเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
25 ต.ค. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
25 ต.ค. 2565    การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
25 ต.ค. 2565    ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2565  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
21 ต.ค. 2565    ส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสมันพันธ์กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ค  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
21 ต.ค. 2565    รายงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพา  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 ต.ค. 2565    ส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
21 ต.ค. 2565    รายงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 ต.ค. 2565    ขอความร่วมมือรับบริจาคเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 ต.ค. 2565    รายงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
20 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 32  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
17 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 31  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
08 ต.ค. 2565    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
07 ต.ค. 2565    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุชม ประจำปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 30  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
05 ต.ค. 2565    รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน12565  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
04 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 29  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน กันยายน2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 ก.ย. 2565    จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565(ทุกวันที่ 21 ก  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 ก.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 28  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 ก.ย. 2565    ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานราชการ ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 ก.ย. 2565    ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ลูกเสือจิตอาสา  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ก.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 27  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
13 ก.ย. 2565    รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้ถิ่น  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
12 ก.ย. 2565    การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
08 ก.ย. 2565    รายงานประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 26  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
07 ก.ย. 2565    รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.ย. 2565    การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
02 ก.ย. 2565    แจ้งความประสงค์จ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.ย. 2565    การขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบพิจารณาการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ย. 2565    ขอเชิญเป็นวิทยากร (เกาะกูด)  กศน.อำเภอเมืองตราด      รับ
31 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 25  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน สิงหาคม2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 ส.ค. 2565    รายงานข้อมูลอัตราการว่างพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ส.ค. 2565    แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการวัดและประเมินผล  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ส.ค. 2565    รายงานการเข้าสัมนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
26 ส.ค. 2565    เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 65  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
25 ส.ค. 2565    เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
25 ส.ค. 2565    เร่งรัดติดตามการใช่ขาสบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
25 ส.ค. 2565    รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
25 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 24  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
23 ส.ค. 2565    เครื่องมือการนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
23 ส.ค. 2565    นำส่งเงินสมทบ กฐินพระราชทาน ประจำปี 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
17 ส.ค. 2565    การแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
17 ส.ค. 2565    รายงานการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
17 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 23  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
17 ส.ค. 2565    การจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
13 ส.ค. 2565    รายงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
13 ส.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
11 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 22  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
10 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
10 ส.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 ส.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 21  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 ส.ค. 2565    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 ส.ค. 2565    รายงานการจัดงานเปิดตัว (Kik Off) งาน สูงวัย ใจสมาร์ท  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
27 ก.ค. 2565    การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
27 ก.ค. 2565    ขอความเห็นชอบปรับแผน กศน.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 20  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
27 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 ก.ค. 2565    รายงานค่าครองชีพ กรกฏาคม65  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
20 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 19  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ก.ค. 2565    รายงานบันทึกการติดตามการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ก.ค. 2565    การติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
16 ก.ค. 2565    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
12 ก.ค. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.ค. 2565    รายงานประวัติศาสตร์ชาติไทยเดือนมิถุนายน2565  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
07 ก.ค. 2565    ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
07 ก.ค. 2565    มอบหมายจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ค. 2565    รายผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมยาเสพติด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 18  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 ก.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
05 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
05 ก.ค. 2565    รายงานการรณรงค์การประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ก.ค. 2565    ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานและแผนปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.ค. 2565    มอบหมายให้จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
01 ก.ค. 2565    รายงานการใช้งานผลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. WOW (6G)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ค. 2565    แจ้งจัดภาษาอังกฤษ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 ก.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. WOW (6G)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
01 ก.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 ก.ค. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน มิถุนายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 มิ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
30 มิ.ย. 2565    รายงานการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 มิ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
30 มิ.ย. 2565    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
30 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 17  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 มิ.ย. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
28 มิ.ย. 2565    การขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 มิ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 มิ.ย. 2565    รายงานกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 มิ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 16  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 มิ.ย. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 มิ.ย. 2565    ขอความเห็นชอบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 มิ.ย. 2565    จัดตั้งกลุ่มผู้เรียน คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 มิ.ย. 2565    หนังสือขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 มิ.ย. 2565    ขอซื้อหลักฐานการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
16 มิ.ย. 2565    รายงานผลกิจกรรมBig Cleaning Day  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
16 มิ.ย. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
16 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 15  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
15 มิ.ย. 2565    พนักงานจ้างเหมาบริการขอลาออกจากราชการ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
14 มิ.ย. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
13 มิ.ย. 2565    ขอความเห็นชอบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
13 มิ.ย. 2565    ส่งประกาศจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
13 มิ.ย. 2565    การเข้าร่วมโครงการรับการนิเทศ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
10 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมBig Cieaning Day  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 14  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 มิ.ย. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
06 มิ.ย. 2565    การแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
06 มิ.ย. 2565    แจ้งการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อคงสมถรรนะทางกาย จิต และสมอง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 มิ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 13  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 พ.ค. 2565    รายงานการจัดทำเฟชบุ๊กแฟนเพจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
30 พ.ค. 2565    รายงานค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
30 พ.ค. 2565    แจ้งจัดการสึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
26 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 12  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 พ.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
20 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 11  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
19 พ.ค. 2565    ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
19 พ.ค. 2565    ขอเชิญประชุมอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
12 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 10  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 พ.ค. 2565    ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
06 พ.ค. 2565    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
02 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน เมษายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 9  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
21 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 8  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 เม.ย. 2565    รายการผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี2565  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
07 เม.ย. 2565    การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ