21 ต.ค. 2564    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
20 ต.ค. 2564    รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 ต.ค. 2564    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ต.ค. 2564    ส่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ต.ค. 2564    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 ต.ค. 2564    รายงานตัวพนักงานราชการปฏิบัติงาน ตไแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2564    ส่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเก็บรักษาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ต.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ก.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ก.ย. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 ก.ย. 2564    การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
26 ก.ย. 2564    รายงานผลการประเมินงานองค์กรนักศึกษากศน.  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
20 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 ก.ย. 2564    สำรวจข้อมูลผู้มีใบประกอบวิชาชีพ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
14 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ก.ย. 2564    ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.ย. 2564    รายงานสถานการณ์วาตภัยและความเสียหายของอาคารห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
08 ก.ย. 2564    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ย. 2564    ส่งรายงานผลการจัดกการศึกษาต่อเนื่อง (งบศูนย์ฝึกวิชาชีพ)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ก.ย. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ย. 2564    รายงานการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 ก.ย. 2564    ส่งข้อมูลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2564    จ้างบรรณารักษ์  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 ก.ย. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
03 ก.ย. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2564    คืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.ย. 2564    การคัดเลือกเด้กและเยาวชนดีเด่น  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 ก.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 ส.ค. 2564    ส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ส.ค. 2564    การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 ส.ค. 2564    การตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 ส.ค. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 ส.ค. 2564    การจัดกิจกรรม กศน.ห่วงใยต้านภัยโควิด-19 อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 ส.ค. 2564    การตรวจสุขภาพประจำปี 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ส.ค. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ส.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ส.ค. 2564    รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
02 ส.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ส.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนกรกฎาคม2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 ก.ค. 2564    ขอลาออกจากตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ก.ค. 2564    รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส ๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 – 3)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 - 3)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
24 ก.ค. 2564    รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ก.ค. 2564    การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ค. 2564    รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
06 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 ก.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
05 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานมิถุนายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
05 ก.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 ก.ค. 2564    การประกวดโครงงานและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 ก.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 มิ.ย. 2564    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 มิ.ย. 2564    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 มิ.ย. 2564    การส่งเสริมอาชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 มิ.ย. 2564    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตำบลเกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 มิ.ย. 2564    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตำบลเกาะหมาก  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
07 มิ.ย. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
07 มิ.ย. 2564    ส่งสรุปรายงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 มิ.ย. 2564    รายงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 มิ.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน เดือนพฤษภาคม  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 มิ.ย. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือนพฤษภาคม  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
31 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        รับ
31 พ.ค. 2564    สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 พ.ค. 2564    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ ต.เกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ค. 2564    ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
14 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอร้องกวางและอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
14 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอร้องกวางและอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
13 พ.ค. 2564    สมทบทุนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กศน.อำเภอร้องกวางและกศน.ตำบลฝ้ายหลวง  กศน.อำเภอเมืองตราด      รับ
12 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอเมืองตราด      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-19  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน โควค19  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน COVID – 19  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
09 พ.ค. 2564    รวบรวมข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน covid-19  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 พ.ค. 2564    รับการรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ (รายเดือน)ประจำเดือน เมษายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
03 พ.ค. 2564    จัดทำบัญชีและการรายงาน เดือนเมษายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 พ.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือนเมษายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน เมษายน 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 เม.ย. 2564    รายงานสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 เม.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ประโยชน์จาก  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 เม.ย. 2564    การดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(อ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 เม.ย. 2564    การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 และ 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.อำเภอเกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน Big Cleaning Day กศน.ตำบล  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 เม.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมี.ค. 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
05 เม.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานเดือนมี.ค. 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 เม.ย. 2564    ขอเลื่อนวันประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ ๑ กศน.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 เม.ย. 2564    รายงานการจัดทำบัญชีมีนาคม2564  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 เม.ย. 2564    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
31 มี.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 มี.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 มี.ค. 2564    ส่งเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 มี.ค. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 มี.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 มี.ค. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 มี.ค. 2564    ส่งแบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 มี.ค. 2564    รายงานการบันทึกข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์(DMIS)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 มี.ค. 2564    ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 มี.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 64 อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
05 มี.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 มี.ค. 2564    การจัดอบรม ศส.ปชต.ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 ก.พ. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 ก.พ. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
16 ก.พ. 2564    การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 ก.พ. 2564    เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต.เกาะหมาก  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 ก.พ. 2564    (แก้ไข)การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.พ. 2564    ส่งผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.พ. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.พ. 2564     การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.พ. 2564    สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ม.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ม.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน มกราคม 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 ม.ค. 2564    ส่งข้อมูลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 ม.ค. 2564    การสำรวจความคิดเห็นผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 ม.ค. 2564    รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ม.ค. 2564    รายงานความกาวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเร  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ม.ค. 2564    ขอหารือแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ม.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ม.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ม.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
05 ม.ค. 2564    รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ม.ค. 2564    ส่งแผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ม.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
04 ม.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
04 ม.ค. 2564    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ม.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ม.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ธ.ค. 2563    แนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
25 ธ.ค. 2563    การดำเนินงานโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
17 ธ.ค. 2563    การดำเนินงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 ธ.ค. 2563    แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
07 ธ.ค. 2563    ส่งแบบเสนอเพื่อคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี2563  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
07 ธ.ค. 2563    การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประดับประเทศ ประจำปี2563  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
03 ธ.ค. 2563    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ธ.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
02 ธ.ค. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ธ.ค. 2563    ส่งแบบเสนอคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 พ.ย. 2563    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ย. 2563    แจ้งการมารายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ย. 2563    ขออัตรากำลังตำแหน่งบรรณารักษ์  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
15 พ.ย. 2563    ส่งแผนปฏิบัติการและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ต.ค. 2563    ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ปี 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
22 ต.ค. 2563    ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 ต.ค. 2563     แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
15 ต.ค. 2563    ส่งแผนนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ต.ค. 2563    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ต.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดทำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
12 ต.ค. 2563    รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
10 ต.ค. 2563    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
10 ต.ค. 2563    ส่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเก็บรักษาแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาค  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
10 ต.ค. 2563    รายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ต.ค. 2563    ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ก.ย. 2563    แจ้งการมารายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 ก.ย. 2563    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
16 ก.ย. 2563    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 ก.ย. 2563    การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
09 ก.ย. 2563    การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2563    ตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานปี63  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2563    ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ส.ค. 2563    ส่งเงินคืนจากรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะช้าง เพื่อส่งใช้เงินยืมงบประมาณสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
03 ส.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
31 ก.ค. 2563    แผนการดําเนินงานการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
30 ก.ค. 2563    ส่งแผนการดำเนินงานการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมสัมมนาครูแนะแนวและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสร้างทางเลือกการจัดการเรียนร  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.ค. 2563    รายงานค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2563  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
08 ก.ค. 2563    รายงานค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.ค. 2563    แจ้งการมารายงานตัวของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ก.ค. 2563    ขอปรับแผนการจัดกิจรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
26 มิ.ย. 2563    ขอลาออกจากตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 มิ.ย. 2563    รายงานมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของข้าราชการแ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill S  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 มิ.ย. 2563    ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
12 มิ.ย. 2563    แจ้งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบรายจ่ายอื่น (พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 มิ.ย. 2563    รายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 มิ.ย. 2563    รายงานกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 พ.ค. 2563    การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ