12 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 10  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 พ.ค. 2565    ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
06 พ.ค. 2565    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
02 พ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน เมษายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 9  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
21 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 8  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
11 เม.ย. 2565    รายการผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี2565  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
07 เม.ย. 2565    การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 เม.ย. 2565    ขออนุญาตลากิจส่วนตัว  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖5  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 มี.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 6  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 มี.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 5  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 มี.ค. 2565    การจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 มี.ค. 2565    รายงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
17 มี.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 4  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 มี.ค. 2565    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
10 มี.ค. 2565    ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคะณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
10 มี.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.อำเภอคลองใหญ่  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
07 มี.ค. 2565    รายงานการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ของนักเรียน นักศึกษา แ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
07 มี.ค. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 มี.ค. 2565    แจ้งข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล ในโครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
04 มี.ค. 2565    รายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 มี.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 มี.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
02 มี.ค. 2565    เอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 มี.ค. 2565    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 มี.ค. 2565    ขออนุมัติเพิ่มโครงการ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 มี.ค. 2565    การดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 มี.ค. 2565    ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษารับเงินเยียวยาเป็นเงินสด  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 ก.พ. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
24 ก.พ. 2565    ขอแจ้งชื่อรับเงินยียวยาเป็นเงินสด กศน.อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
24 ก.พ. 2565    ขอแจ้งชื่อรับเงินยียวยาเป็นเงินสด กศน.อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 ก.พ. 2565    รายงานการเรียกคืนที่ราชพัสดุที่เลิกใช้ประโยชน์  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 ก.พ. 2565    การเรียกคืนที่ราชพัสดุที่เลิกใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 ก.พ. 2565    การเรียกคืนที่ราชพัสดุที่เลิกใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 ก.พ. 2565    ขอย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 ก.พ. 2565    การสำรวจสถานนที่ที่เสด้จพระราชดำเนินทรงงานหรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอดีต  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 ก.พ. 2565    ขออนุมัติเพิ่มเติม/โครงการ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
08 ก.พ. 2565    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
08 ก.พ. 2565    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.พ. 2565    แจ้งรายชื่อเข้าอบรมหลักสูตรภาษจีน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 ก.พ. 2565    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.พ. 2565    เอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนมกราคม 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
31 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2565  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 ม.ค. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
31 ม.ค. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
31 ม.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ/แผน เดือน มกราคม 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 ม.ค. 2565    การแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
13 ม.ค. 2565    รางวัลพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
12 ม.ค. 2565    การแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
10 ม.ค. 2565    ขอลาออกจากพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
07 ม.ค. 2565    ขอความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
07 ม.ค. 2565    การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ม.ค. 2565    เอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ม.ค. 2565    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 ม.ค. 2565    ส่งรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ม.ค. 2565    การแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
27 ธ.ค. 2564    ขอรับงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 ธ.ค. 2564    ขอรับงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
25 ธ.ค. 2564    ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
23 ธ.ค. 2564    การตรวจสอบบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ2565  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
16 ธ.ค. 2564    รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 ธ.ค. 2564    ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
09 ธ.ค. 2564    การสำรวจข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
30 พ.ย. 2564    ส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 พ.ย. 2564    รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 พ.ย. 2564    สำรวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะสอบรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
29 พ.ย. 2564    ส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
28 พ.ย. 2564    ส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี๒๕๖๔  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
27 พ.ย. 2564    ขอเชิญร่วมเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 พ.ย. 2564    การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
05 พ.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
05 พ.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ต.ค. 2564    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 ต.ค. 2564    ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ต.ค. 2564    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 ต.ค. 2564    รายงานการควบคุมภายใน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 ต.ค. 2564    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
20 ต.ค. 2564    รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 ต.ค. 2564    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ต.ค. 2564    ส่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ต.ค. 2564    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 ต.ค. 2564    รายงานตัวพนักงานราชการปฏิบัติงาน ตไแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ต.ค. 2564    ส่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเก็บรักษาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ต.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ก.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 ก.ย. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 ก.ย. 2564    การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
26 ก.ย. 2564    รายงานผลการประเมินงานองค์กรนักศึกษากศน.  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
20 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 ก.ย. 2564    สำรวจข้อมูลผู้มีใบประกอบวิชาชีพ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
14 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ก.ย. 2564    ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.ย. 2564    รายงานสถานการณ์วาตภัยและความเสียหายของอาคารห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
08 ก.ย. 2564    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ย. 2564    ส่งรายงานผลการจัดกการศึกษาต่อเนื่อง (งบศูนย์ฝึกวิชาชีพ)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ก.ย. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ย. 2564    รายงานการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 ก.ย. 2564    ส่งข้อมูลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2564    จ้างบรรณารักษ์  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 ก.ย. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
03 ก.ย. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 ก.ย. 2564    คืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.ย. 2564    การคัดเลือกเด้กและเยาวชนดีเด่น  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 ก.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 ส.ค. 2564    ส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ส.ค. 2564    การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 ส.ค. 2564    การตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 ส.ค. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 ส.ค. 2564    การจัดกิจกรรม กศน.ห่วงใยต้านภัยโควิด-19 อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 ส.ค. 2564    การตรวจสุขภาพประจำปี 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ส.ค. 2564    แจ้งคืนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ส.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ส.ค. 2564    รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
02 ส.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ส.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานประจำเดือนกรกฎาคม2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 ก.ค. 2564    ขอลาออกจากตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 ก.ค. 2564    รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส ๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 – 3)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 - 3)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
24 ก.ค. 2564    รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
06 ก.ค. 2564    การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ก.ค. 2564    รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
06 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
06 ก.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
05 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานมิถุนายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
05 ก.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 ก.ค. 2564    การประกวดโครงงานและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 ก.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 มิ.ย. 2564    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 มิ.ย. 2564    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 มิ.ย. 2564    การส่งเสริมอาชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 มิ.ย. 2564    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตำบลเกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 มิ.ย. 2564    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตำบลเกาะหมาก  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
07 มิ.ย. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
07 มิ.ย. 2564    ส่งสรุปรายงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 มิ.ย. 2564    รายงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 มิ.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน เดือนพฤษภาคม  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 มิ.ย. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือนพฤษภาคม  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
31 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        รับ
31 พ.ค. 2564    สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
31 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 พ.ค. 2564    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ ต.เกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
20 พ.ค. 2564    สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ค. 2564    ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
14 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอร้องกวางและอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
14 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอร้องกวางและอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
13 พ.ค. 2564    สมทบทุนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กศน.อำเภอร้องกวางและกศน.ตำบลฝ้ายหลวง  กศน.อำเภอเมืองตราด      รับ
12 พ.ค. 2564    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอเมืองตราด      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-19  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน โควค19  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน COVID – 19  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
09 พ.ค. 2564    รวบรวมข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน covid-19  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
09 พ.ค. 2564    ส่งรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Covid-๑๙  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 พ.ค. 2564    รับการรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 พ.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ (รายเดือน)ประจำเดือน เมษายน 2564  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
03 พ.ค. 2564    จัดทำบัญชีและการรายงาน เดือนเมษายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 พ.ค. 2564    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือนเมษายน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
03 พ.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน เมษายน 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 เม.ย. 2564    รายงานสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 เม.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ประโยชน์จาก  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
29 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลความต้องการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 เม.ย. 2564    การดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(อ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 เม.ย. 2564    การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 และ 2563  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.อำเภอเกาะกูด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน Big Cleaning Day กศน.ตำบล  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 เม.ย. 2564    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมี.ค. 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
05 เม.ย. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงานเดือนมี.ค. 2564  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
04 เม.ย. 2564    ขอเลื่อนวันประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ ๑ กศน.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 เม.ย. 2564    รายงานการจัดทำบัญชีมีนาคม2564  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 เม.ย. 2564    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
31 มี.ค. 2564    รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
31 มี.ค. 2564    ส่งเอกสารจัดทำบัญชีและการรายงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 มี.ค. 2564    ส่งเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
24 มี.ค. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 มี.ค. 2564    ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 มี.ค. 2564    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 มี.ค. 2564    ส่งแบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี 2564  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 มี.ค. 2564    รายงานการบันทึกข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์(DMIS)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ