30 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
29 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 20  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
29 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
23 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ฐกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 19  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 19  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
21 มี.ค. 2566    รายงานการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 18  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 18  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
15 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
14 มี.ค. 2566    ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
14 มี.ค. 2566     รายงานการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
10 มี.ค. 2566    รายงานแสดงความจงรักษ์ภักดีฯ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
10 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม kick off  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
09 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
09 มี.ค. 2566    การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
08 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 17  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 มี.ค. 2566    การประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ประจำปีการศึกษา 2565  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
08 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 17  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
08 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
07 มี.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
03 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
03 มี.ค. 2566    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
03 มี.ค. 2566    ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภีกดี และบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
01 มี.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
01 มี.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน. เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 16  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
28 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 ก.พ. 2566    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
27 ก.พ. 2566    รายงานผลการเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชัน CET MEDIA APP  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
24 ก.พ. 2566    รายงานผลการเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชัน CET MEDIA APP  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
24 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศล  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
23 ก.พ. 2566    ขอแจ้งและขออนุมัติเลื่อนวันจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 ก.พ. 2566     การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 15  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 15  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
20 ก.พ. 2566    ขอเชิญเป็นวิทยากร  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
17 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 14  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 ก.พ. 2566    การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
17 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 9  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
17 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
16 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 9  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
16 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
15 ก.พ. 2566    รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 14  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
15 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
10 ก.พ. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 13  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 ก.พ. 2566    รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 8  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 8  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
09 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
08 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 13  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
08 ก.พ. 2566    รายงานผลการคัดเลือก 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
08 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 13  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
08 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
03 ก.พ. 2566    ขอแจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
02 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
02 ก.พ. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 12  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
02 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 7  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
02 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 12  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 12  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
01 ก.พ. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
31 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖6  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
27 ม.ค. 2566    ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอุดหนุนทั่วไป  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
27 ม.ค. 2566    ขอส่งแบบสำรวจการใช้บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 6  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
26 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
25 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 11  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
25 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 11  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
25 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off .ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
24 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
24 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องใน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
24 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
24 ม.ค. 2566    ขอความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
23 ม.ค. 2566    รายงานผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
23 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2566  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
21 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2566  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
20 ม.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
19 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 10  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
19 ม.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
19 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 10  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
19 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
18 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 10  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2566  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 5  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 10  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
12 ม.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนือง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
12 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 9  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
12 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่9  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ “สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างรายได้”  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานความคืบหน้าพัฒนาปรับปรุง หสม.อำเภอเกาะช้าง  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 4  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 9  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
11 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
10 ม.ค. 2566    รายงานความก้าวหน้าเพาะพันธุ์ไม้ถิ่น รุ่น 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 ม.ค. 2566    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 ม.ค. 2566    รายงานความก้าวหน้าเพาะพันธุ์ไม้ถิ่น  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
09 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
09 ม.ค. 2566    รายงานผลการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ม.ค. 2566    รายงานการขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดตราด ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
05 ม.ค. 2566    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 8  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
05 ม.ค. 2566    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลฯ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
05 ม.ค. 2566     รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 3  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรมKick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 8  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
04 ม.ค. 2566    กิจกรรมฝึกอาชีพ “เพาะพันธ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
04 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 8  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
04 ม.ค. 2566    รายงานการขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดตราด ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์"  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
04 ม.ค. 2566    รายงานผลการจัดกิกจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
30 ธ.ค. 2565    การใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนมากำหนดค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
29 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ ครั้งที่ 2  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
29 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานการสำรวจสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม ครั้งที่ 7  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม ครั้งที่ 7  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
28 ธ.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 7  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนธันวาคม 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 7  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
28 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
26 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
26 ธ.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
26 ธ.ค. 2565    การใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนมากำหนดค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
26 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
25 ธ.ค. 2565    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 ธ.ค. 2565    การายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 6  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 ธ.ค. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
21 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
21 ธ.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 6  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
21 ธ.ค. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 ธ.ค. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 6  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
21 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
20 ธ.ค. 2565    รายงานสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ธ.ค. 2565    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ธ.ค. 2565    ส่งตัวพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
19 ธ.ค. 2565    มอบหมายให้จ้างเหมาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
15 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
15 ธ.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง ครั้งที่ 14  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
14 ธ.ค. 2565    แจ้งจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
14 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
14 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
14 ธ.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 5  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
14 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 5  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
14 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 5  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
14 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
07 ธ.ค. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 4  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
07 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
07 ธ.ค. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
07 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
06 ธ.ค. 2565    ขอลาออกจากตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
02 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
01 ธ.ค. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
30 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
30 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองฯ  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (รายเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565     รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 3  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานผลสำรวจกายจิตสมองอำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานผลการสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูง  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 พ.ย. 2565    รายงานการสำรวจความพร้อมการจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
28 พ.ย. 2565    การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
25 พ.ย. 2565    ขอส่งข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับ  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
24 พ.ย. 2565     รายงานการจัดกิจกรรม KicK off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
24 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
23 พ.ย. 2565    กิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
23 พ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
23 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
23 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 2  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี กศน.๒๕๖๖  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี่ กศน.2566  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
22 พ.ย. 2565    สมุดไดอารี่ กศน.2566  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
22 พ.ย. 2565    ไดอารี่ กศน.อำเภอแหลมงอบ  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
22 พ.ย. 2565    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
21 พ.ย. 2565    รายงานขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานการจัดกิจกรรม KicK off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน.อำเภอแหลมงอบ      รับ
18 พ.ย. 2565    การจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
18 พ.ย. 2565    รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
15 พ.ย. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
15 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน. อำเภอคลองใหญ่      รับ
15 พ.ย. 2565    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กศน.อำเภอเกาะกูด      รับ
11 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน. อำเภอบ่อไร่      รับ
11 พ.ย. 2565    ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กศน.อำเภอเกาะช้าง      รับ
11 พ.ย. 2565    ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสดว  กศน.อำเภอเขาสมิง      รับ