[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
ประเทศไทย
ประเทศไทยแต่เดิมมีชื่อว่า \\\"ประเทศสยาม\\\" หรือ \\\"สยามประเทศ\\\" ดินแดนที่เป็นประเทศไทยส่วนใหญ่นับแต่บริเวณภาคใต้ไปจนภาคเหนือ   เข้าชม :  [113883]
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พื้นที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)   เข้าชม :  [112796]
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อมูลทั่วไป เมืองหลวง สิงคโปร์   เข้าชม :  [118315]
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ตั้งทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก   เข้าชม :  [117812]
ประเทศสหภาพพม่า
ประเทศสหภาพพม่า เมืองหลวง กรุงย่างกุ้ง (Yangon)   เข้าชม :  [117852]
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ  เข้าชม :  [49]

 

งานวิจัย กศน. จังหวัดตราด
นฤบล แข็งขันธุ์ : การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ( บทที่1 )
( บทที่2 ) ( บทที่3 ) ( บทที่4 ) ( บทที่5 ) ( บรรณานุกรม )

จีราภรณ์ พรมสวัสดิ์ : รายงานผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองใหญ่ หมู่ 8 ตำบลหว้ยแร้ง
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ( บทที่1) ( บทที่2 ) ( บทที่3 ) ( บทที่4 ) ( บทที่5 ) (บรรณานุกรม )

นพดล สุวรรณภักดิ์ : การดำเนินงานการจัดการศึกษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการบ้านปลา กรณีศึกษา : กรณีศึกษา หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ( บทที่1 ) ( บทที่2 ) (บทที่3 ) ( บทที่4 ) ( บทที่5 ) ( บรรณานุกรม )

ภาวิณี วรประดิษฐ : รายงานการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาความอบอุ่นและความเข้มแข็งของครอบครัวของประชาชนบ้านบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ( บทที่ 1 ) ( บทที่ 2 ) ( บทที่3 ) ( บทที่ 4 ) ( บทที่ 5 ) ( บรรณานุกรม ) ( บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ) (บัญชีตาราง ) ( บัญชีภาพประกอบ ) ( ผนวก ข ) ( ภาคผนวก ก )

สุธี วรประดิษฐ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา : บ้านหินดาษ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (บทคัดย่อ ) ( บทที่1 ) (บทที่ 2 ) (บทที่3 ) ( บทที่ 3.1) ( บทที่3.2) (บทที่4 ) (บทที่4.1) ( บทที่4.2) ( บทที่5 ) (บรรณานุกรม ) (ประวัติผู้วิจัย ) ( ภาคผนวก ก-ข)

สุธี วรประดิษฐ : การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของ เกษตรกรบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด ( บทคัดย่อ ) ( บทที่1) (บทที่2 ) (บทที่3 ) ( บทที่4 ) (บทที่4.1 ) (บทที่4.2 ) (บทที่5) ( บทสรุป ) ( บรรณานุกรม ) (แบบประเมินครูผู้ช่วยสอน ) ( แบบประเมินผู้เกี่ยวข้อง ) (แบบประเมินผู้เรียน )


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 1 ชื่อ file:topic2_1.htm
อ่านเรื่องอื่นๆ ...[
1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

 

          

 


   
       นายจำรัส  สุขประเสริฐ
      รองผอ.สนง.กศน.จ.ตราด
รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.สนง. กศน. จ.ตราด

 
 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-8091
โทรสาร  0-3951-8092  trat2.nfe@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03