[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 Download   รวมเอกสารประกอบการประชุม                                                  Download การศึกษาต่อเนื่อง 2561
Download   ระเบียบวาระการประชุม 16 พ.ย. 61                                              Download เอกสารทำแผนปฏิบัติการ
Download   แนวทางตามจุดเน้นจุดเน้น62                                                          Download ร่างนโยบายจุดเน้น กศน.63
Download   ขยายผลชุมชนต้นแบบ(ไทยนิยม)                                                    Download แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                               สำนักงานกศน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
Download   ขยายผล OOCC                                                                           Download ข้อมูลภูมิปัญญาปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตราด
Download   ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้                                                          Download แบบบันทึกข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Download   การเพิ่มอัตราการอ่าน                                                         Download      รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษา                                                                                                                                                                          อังกฤษ
Download   การส่งเสริมสุขภาวะ
Download   การส่งเสริมสุขภาวะ2
Download   ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 ฉบับเต็ม
Download   วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ05
Download สรุปผลปี62(ไตรมาส 1- 2)
Download สรุปผลการดำเนินงานของ กศน.ตราดเข้าชม : 2167
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี