[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : บทบาท ภารกิจ เป้าประสงค์
หัวข้อเรื่อง : บทบาท พันธกิจ เป้าประสงค์

พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัด

           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

           1. จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน

           2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

           3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

           4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

           5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด

           6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา

           7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

           8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

           9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

           10. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย

           11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

           12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

           13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

              1.  คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

              2. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายไดให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

              3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิงการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หนา ๒

              4. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู แกปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

              5. ประชาชนมีความรูและทักษะด้านภาษาอังกฤษภาษาจีน  และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งความรูความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

              6. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

             7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูให้แกกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

             8. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอย่างมีประสิทธิผล

             9. ชุมชนไดรับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเพื่อแกปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู

10.  หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพเข้าชม : 304


บทบาท ภารกิจ เป้าประสงค์ 5 อันดับล่าสุด

      บทบาท พันธกิจ เป้าประสงค์ 28 / มี.ค. / 2561


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี