[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  การมีส่วนร่วม        อัตลักษณ์  คิดเป็น 
 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. หลักฐานการสมัคร

  สิ่งที่ต้องนำมาประกอบการสมัคร
              - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก สวมเสื้อสีขาว มีปกหรือชุดสุภาพ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์)
              - สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
              - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
              - สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง

2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


3. การเทียบโอนผลการเรียน


4. การลงทะเบียน


5. โครงสร้างหลักสูตร


6. การวัดผลและประเมินผล


7. การย้ายสถานศึกษาเข้าชม : 516
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   ๒๓๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๓๙- ๕๑๘๐๙๓   โทรสาร ๐๙๓ - ๕๑๘๐๙๓
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by