[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  อัตลักษณ์  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
เส้นทางเห็ดเศรษฐกิจ เส้นทางชีวิตบนความพอเพียง “

จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


    นายอนิรุทธิ์  ตันตระกูล ครู  กศน. ตำบลแหลมกลัด ได้จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในอาชีพโดยตรง ผู้สอนเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ความสำคัญหลักสูตรที่เน้นทักษะ ความสามารถ และการมีผลงาน ชิ้นงาน ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด  รวมทั้งให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการ  มีผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมและนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลแหลมมกลัด

 

บุคคลที่ผ่านกิจกรรม  กศน ตำแหลมกลัด  ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

ประวัติ
นางวิมลรัตน์  ทองทัศน์
บ้านเลขที่ 136 ม.10 ตำบลแหลมกลัด อ.เมืองตราด จ. ตราด  23000
จบการศึกษา ปวส. สาขาเลขนุการ
ก่อนเข้าโครงการ
      เดิมครอบครัวทำการเกษตร เลี้ยงปลา รายได้ไม่คงที่  ประกอบกับสภาพของเศรษฐกิจที่มีความพันแปร  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ  นาย...ให้ข้อมูลต่อไปว่าการเลี้ยงปลาเราไมสามารถมองเห็นได้ ทำให้เราไม่สามารถรู้หรือสังเกตุการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร  ทำให้สภาพทางการเงินของครอบครัวไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

ความโดดเด่นของศูนย์เรียนรู้และหลักสู่ความสำเร็จ
       เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างครบวงจร  หลากหลายเรื่องราวของเห็ด สามารถเรียนรู้ได้  ณ ที่แห่งนี้  ด้วยความ “ ขยันมุ่งมั่น ” ในการประกอบอาชีพจนสามารถ “ พึ่งตนเอง ”และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น “ ชีวิตดำรงอยู่บนความไม่ประมาท มีเหตุมีผล ” ในการดำเนินกิจกรรม     จนสามารถวางแผนการผลิตเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้สามารถผลิตเห็ดหลากหลายชนิดได้ตลอดปี สร้างรายได้ต่อเนื่องชีวิตครอบครัวมีความสุข สุขจากการทำงาน “ สุขจากการเป็นผู้ให้ด้วยความจริงใจ ”สิ่งสำคัญรอยยิ้มและมิตรภาพที่อบอุ่นแห่งผู้ให้ ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนทุกคนเสมอ
 องค์ความรู้ ( การเพาะเห็ดนางฟ้า )ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียง เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นศูนย์ถ่ายทอดและสาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำตำบลแหลมกลัด โดยมีนางวิมลรัตน์  ทองทัศน์ เป็นผู้วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า
    2. วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า
    3. ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า 
    4. การเก็บผลผลิต
    5. ช่องทางการจำหน่ายเห็ดนางฟ้า
การนำสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      มีโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าขนาด 5x6 เมตร  โดยปลูกโรงเรือนในบริเวณบ้าน จำนวน 3โรงเรือน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ฟาง , ขี้เลื่อยจากโรงไม้ ในท้องถิ่นใช้วัสดุธรรมชาติในการปลูกสร้างโรงเรือน (ใบจาก )

การบริหารจัดการ 
     การบริหารจัดการ  เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ของนางวิมลรัตน์  ทองทัศน์ เป็นอาชีพที่ยังไม่ มีใครทำมาก่อนในตำบลแหลมกลัด กศน. ตำบลแหลมกลัดเป็นผู้ที่ให้ความรู้   จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาและเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ตลอดทุกวัน การดำเนินการตามพระราชดำรัส “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ใช้เงินทุนของตนเองที่ได้เก็บสะสมไว้จากการขายเห็ด มาขยายกิจการของตนเอง โดยไม่ไปกู้ยืมให้เป็นหนี้สิน ปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนเมื่อมีมากก็นำมาจำหน่ายขายในชุมชน
สร้างอาชีพ 
        - แนะนำวิธีการการเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
       - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของคนในชุมชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด โดยนางวิมลรัตน์  ทองทัศน์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า เพิ่มรายได้ จากการดำเนินการ การเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดให้กับคนในชุมชนพิมพาและตำบลใกล้เคียงรู้จักเพาะเห็ดไว้รับประทานในครอบครัว หรือเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ มีพอใช้ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ ส่งเสริมเกื้อกูลญาติมิตร ในการเพาะเห็ดนางฟ้า จะทำเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว ใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัวในการบริหารจัดการ เช่น การผลิต , การเก็บเกี่ยวผลผลิต , การตลาด เ
พิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป 
 หน่วยงาน/ องค์กรที่ให้ความสนับสนุน  
      - กศน.ตำบลแหลมกลัด
      - กศนอำเภอเมืองตราด
 
    -  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด 
     -  สหกรณ์ตำบลแหลมกลัด                                                          
 กิจกรรมการให้บริการ                                                     
    - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
    - ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ที่สนใจ
    - เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป
    - เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน

                                               

 เข้าชม : 1466


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      สุขรักห้วยแร้ง 14 / ก.ย. / 2555
      เส้นทางเห็ดเศรษฐกิจ เส้นทางชีวิตบนความพอเพียง “ 11 / มิ.ย. / 2555
      กศน.ห้วยแร้งจัดโครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 13 / ก.ค. / 2553
      กศน.ตำบลวังกระแจะจัดโครงการแปรรูปสับปะรด 9 / ก.พ. / 2553
      กศน.ตำบลห้วยแร้งจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2553 13 / ม.ค. / 2553


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด
 ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-8093  โทรสาร  0-3951-8093 
E-mail: wannapha27@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03